Algemene Voorwaarden/Overeenkomst

Kosten en overeenkomst

Bij het akkoord gaan van dit contract bent u zich ervan bewust dat u tekent voor een periode van 6 maanden zonder opzegtermijn. Dit houdt in dat ongeacht welke omstandigheden uw lidmaatschap en betaaltermijnen doorlopen. Andersom heeft de eigenaar het recht uw contract ten alle tijde te beëindigen. Na uw eerste betaling betaalt u automatisch de maandelijkse kosten hiervan. Na een mislukte incasso en 2 herinneringen wordt uw factuur doorgezet naar het incassobureau.

Toepasselijkheid                  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de eigenaar van g-community en cliënt.

Minimumleeftijd                                        
Bij de aankoop van een product bevestigt de cliënt 18 jaar of ouder te zijn of toestemming te hebben gekregen van een of beide ouders.

Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden verklaart u dat u akkoord gaat met alle bovenstaande contractvoorwaarden,huisregels en boven de 18 jaar bent of ouderlijke toestemming heeft.

Prijzen          
Alle prijzen die g-community hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw.

Intellectueel eigendom                  
Het is cliënt uitdrukkelijk verboden om de inhoud van de aangeboden diensten op de website dan wel Whatsapp, of Zoomcalls van G-community te verspreiden of de informatie te delen met derden. Dit geldt ook voor alle andere gevoelige informatie van G-community, dat G-community kan schaden. 

Disclaimer
Alle informatie op de website van G-community en in de community zelf, is informatief van aard en bevat geen investeringsadvies of aanbeveling om een financieel instrument te kopen of verkopen. G-community is geen financieel adviseur. G-community garandeert niet dat de conclusies en/of suggesties die worden gegeven, kunnen resulteren in winst of verlies.

Geheimhouding                  
1. De klant houdt iedere informatie die hij uit de Coachings en de G-community krijgt geheim en deelt deze niet met derden. Hij onthoudt zich daarnaast van het publiceren, kopiëren en/of verspreiden van alle informatie afkomstig uit de G-community en de bijbehorende coachings

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende G-community waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan G-community schade kan betrokkenen.

3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

Door het akkoord gaan met de product voorwaarden verklaart  u akkoord te  gaan met alle bovenstaande contractvoorwaarden,huisregels en boven de 18 jaar bent of ouderlijke toestemming heeft.

Boetebeding

1. Indien de klant leden van het artikel over geheimhouding in deze algemene voorwaarden overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van G-community een onmiddellijk opeisbare boete van €7.500,00 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 10% van het hiervoor genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast komt G-community het recht toe de klant onmiddellijk uit de G-community groepen te verwijderen en de toegang tot de community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.

2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van G-office waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

4. G-community is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van het volgen van een of meerdere cursussen in strijd met de voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de cursussen bedoeld zijn.

Datum: 04-08-2021

Plaats: Rotterdam

Door het akkoord gaan met de product voorwaarden verklaart u dat u akkoord gaat met alle bovenstaande contractvoorwaarden,huisregels en boven de 18 jaar bent of ouderlijke toestemming heeft.